English

גילה ירושלים

במסגרת הפרויקט ייבנו 214 יח"ד בנות 3-5 חדרים. הדירות ייבנו בשלושה בניינים מדורגים.

פיתוח האתר מתבצע ע"י משב"ש ומתוכנן להסתיים תוך 15 חודש.

Close Window Download Floor Plan Print Floor Plan